All posts by Mogens Kjeldal

Muligheden for omklassificering fra ATV til traktor ophører

ATV’ere (All Terain Vehicles) er 4-hjulede ’motorcykler’, som normalt registreres som person- eller varebiler. Hidtil har Primær Færdsel (tidl. Færdselsstyrelsen) tilladt, at ATV’ere i visse tilfælde kunne omklassificeres til traktor. Denne mulighed ophører for nye ATV’ere, som hentes til Danmark fra 1. september 2017.

Meddelelse nr 2004 ATV omklassificering

Kilde:Færdselsstyrelsen

 

« Tilbage

Særligt omkring kørsel med halmspyd

Kørsel med halmspyd uden omtanke er med stor risiko for at miste kørekortet. Kørsel med fremad pegende spyd i motorcykelhøjde er en sikker måde at miste kørekortet på. Studer de 5 måder at køre sikkert med halmspyd.

« Tilbage

På Fyn er nettet faldet på plads

I et samarbejde mellem Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen), Danske Halmleverandører og Fynsværket er det efter en forsøgsperiode lykkedes ,at undgå  net på halmlæs under transport. Derved undgås farlige situationer ved pålægning og aftagning. Samtidig spares der tid og omkostninger.

Målet er nu at andre værker følger efter Fynsværket og fraviger kravet om net.

Fynsværket skriver således i deres nyhedsbrev

Prøveperiode på Halmtransporter uden net:

Fynsværket har nu i længere periode tilladt halmtransporter uden. Resultatet har været godt, og vi vil derfor permanent tillade halmtransporter uden net.

Vi vil dog stadig gøre opmærksom på at det er den enkelte halmleverandørs ansvar at overholde færdselsloven, herunder specifikt § 82, stk. 3:

” Gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj. ”

Det er ikke i bestemmelsen foreskrevet nærmere, hvorledes dette mere præcist skal sikres, og det må således bero på en konkret vurdering i forhold til det gods, som skal transporteres. Det er således ikke et krav, at der skal anvendes et net ved halmtransporter, men der skal foretages sådanne sikringstiltag, at kravene i bestemmelsen overholdes.

Det er alene transportørens ansvar, at færdselsloven overholdes – og eventuelle bøder i relation til det-te er Fjernvarme Fyn uvedkommende.

Der opretholdes fortsat krav om stropper under halmtransporten.

Endvidere skal det hermed også pointeres, at der fortsat vil være visuel halmkontrol inden aflæsserhallen. Ved halmkontrol bør der ikke køres ind i aflæsserhallen inden accept fra kontrollanten. Generelt skal der udvises agtpågivenhed i forbindelse med halmkontrol, så eventuelt farlige situationer undgås.

 

 

 

« Tilbage

Danske sukkerroedyrkere vinder principiel retssag

Danske Sukkerroedyrkere har ved retten i Nykøbing F. vundet en principiel retssag om færdsel med traktor og vogn. Retten har frifundet en landbrugsmedhjælper og dermed givet ham medhold i, at han ikke havde mulighed for at holde ind til siden på den pågældende vejstrækning.

 

Danske Sukkerroedyrkere havde anlagt denne sag samt en anden lignende sag tidligere på året ved retten. Dette er sket på vegne af roedyrkere, der havde fået forelagt en bøde for ikke at tage tilstrækkelig hensyn til den øvrige færdsel under deres kørsel med traktor og roevogne til og fra sukkerfabrikken i 2016-kampagnen.

Jørn Dalby, formand for Danske Sukkerroedyrkere, udtaler i den anledning:

– Vi er meget tilfredse med at have vundet sagen. Ved kørsel med traktor på vejene skal alle naturligvis gøre, hvad de kan for at lette overhaling og få trafikken til at glide, men med dommen er det også slået fast, at man ikke kan pålægges at gøre mere, end de praktiske forhold giver mulighed for.

Danske Sukkerroedyrkeres advokat i sagen, Jørgen Thomsen, fra Advokatfirmaet Drachmann redegør for afgørelsen således:
– ”Ved Retten i Nykøbing Falster er en landbrugsmedhjælper blevet frifundet for overtrædelse af færdselslovens § 22, stk. 2. Reglen pålægger førere af langsomt kørende, pladskrævende køretøjer at være særligt opmærksom på bagfra kommende færdsel, hvis kørebanen er smal eller bugtet eller der er modkørende færdsel, således at overhaling af det langsomtkørende køretøj vanskeliggøres. Foreligger der sådanne forhold, skal føreren efter bestemmelsen lette overhaling, eksempelvis ved at føre dette ud til siden, så snart dette er muligt.

Landbrugsmedhjælperen havde ført en traktor med en tom påhængsvogn med en samlet længde på ca. 18,00 m og en bredde på 2,5 m og en vægt på 18-19 t. over en strækning udenfor tættere bebygget område på ca. 1,0 km. Vejen var bred (en vognbane i hver retning). Bag traktortoget befandt sig et større antal biler (måske 11-15), som på grund af modkørende færdsel havde vanskeligt ved at overhale. Politiet var af den opfattelse, at der på strækningen var 4 egnede vigepladser, som der var fremlagt fotos af i Retten.

Efter vidneforklaring fra kommunens vejchef, lagde Retten til grund, at ingen af de afbillede rabatter (vigepladser ifølge politiet) på vejstrækningen var egnede til at standse op på med traktor-tog. Føreren af traktortoget havde derfor ikke haft mulighed for at lette overhalingen af traktortoget på den pågældende strækning. (Det ville ikke have givet mening i situationen at standse på vognbanen.)

(Udenfor tættere bebygget område må køretøjer, hvis totalvægt overstiger 3.500 kg ikke standse med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten, jf. færdselslovens § 28, stk. 2, 2.

Ved årlige drøftelser mellem kommunen, politi og roedyrkerne (Red: Danske Sukkerroedyrkere) var det tilkendegivet fra kommunens og politiets side, at traktortog som led i roetransporter ikke måtte trække ud i yderrabatter udenfor egnede vigepladser. Dette skyldes dels risiko for beskadigelse af rabatterne med dybe hjulspor m.v., dels færdselslovens regler om tunge køretøjer.)”

Læs dommen her

« Tilbage

Kørsel med tvillingehjul

Se mere

Ved kørsel med tvillingehjul skal køretøjet være afmærket med:

En fremadrettet hvid og en bagudrettet rød refleks, og – i lygtetændingstiden – en fremadrettet hvid og bagudrettet rød markeringslygte i den eller de sider, hvor  tvillingehjul eller påmonterede redskaber m.v. rager mere end 0,15 m ud fra siden af køretøjet.

To fremadrettede hvide reflekser og en gul siderefleks på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end en 1 m frem.

To bagudrettede røde reflekser og en gul siderefleks på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end 2 m bagud.

 

 

« Tilbage