Orientering om de ny danske bremseregler

Den reviderede DFK (Detailforskrifter for køretøjer) træder DFK i kraft 1. juli 2024. Blandt ændringerne er skærpede krav til bremser på påhængskøretøjer.

Landbrugserhvervets Færdselsgruppe har udtrykt ønske om, at dansk lovgivning arbejder hen imod overgang til reglerne i EU-typegodkendelsen EU167/2013 og underliggende delegerede forordninger, som fx EU2015/68 som definerer EU-bremsereglerne.

Færdselsstyrelsen ændrer medio 2024 de danske regler for bremser på landbrugspåhængsred-skaber og -vogne. Den fulde tekst kan ses i BEK nr 541 af 28/05/2024.

De væsentligste ændringer gældende ved 30 km/t

➢ Driftsbremsen skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 35% af traktorpåhængsvognens tilladte totalvægt, for traktorpåhængsvogn med stiv trækstang dog mindst 35% af det samlede tilladte akseltryk.
➢ Traktorpåhængsvogn med et samlet tilladt akseltryk over 1.500 kg skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse.
➢ Traktorpåhængsvogn skal, når det er teknisk muligt, være udstyret med automatisk lastafhængig bremsekraftregulering (ALB) eller være forsynet med manuel bremsekraftregulering (MB), jf. forordning 2015/68/EU.
➢ Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab med en totalvægt over 3.500 kg skal opfylde sy-stemkravene for traktorpåhængsvogn.
➢ Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab med en lastevne på højst 10% af summen af størst tilladt akseltryk skal ikke være udstyret med automatisk lastafhængig bremsekraftregulering (ALB) eller manuel bremsekraftregulering (MB).
➢ De nye bremseregler stiller ikke krav om to-kredsbremser, som beskrevet i EU2015/68. (Færdselsstyrelsen forventer at dette krav kommer med i 2025 opdateringen af DFK)
➢ Lovændringerne gælder kun fremadrettet.

Bremsekrav ved forskellige hastigheder

30 km/t: Bremsekravene i DFK er baseret på den tilladte hastighed i Danmark – 30 km/t.
40 km/t: Tempo 40 ordningen eksisterer fortsat, som defineret i BEK nr. 1573 af 01/12/2016.
>40 km/t: Højhastighedstraktorer er lastbil i Danmark. Vogne til disse følger kravene til lastbil. Påhængsredskaber må transporteres på offentlig vej med 30 km/t. Læs mere på Landtrafik.

Nye krav til stelnummer – uddrag fra DFK 2.01.001

5) 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning) til traktor og påhængskøretøjer hertil skal opfylde be-stemmelserne i forordning 2015/504/EU.
6) Bil, motorcykel, knallert, traktor, påhængs-/sættevogn til bil, campingvogn, traktorpåhængs-vogn og andet registreringspligtigt påhængsredskab samt påhængskøretøj til motorcykel og knallert skal være forsynet med 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning).

Dispensationsmulighed i 12 måneder fra ikrafttrædelse 1/7-2024

Gennem dialog med Færdselsstyrelsen er der opnået en dispensationsordning frem til 1/7-2025.
• Færdselsstyrelsen vil se med velvilje på anmodninger om dispensationer for krav til nye land-brugskøretøjer, som på grund af lang produktionstid ikke kan nå at blive registreret eller ibrug-taget inden DFK træder i kraft her 1. juli 2024.
• Det skal dokumenteres, at der er indgået en bindende aftale inden de nye reglers ikrafttræden. Ansøgningerne kan først indsendes efter kravenes ikrafttræden. Det skal anføres hvilke krav der ønskes dispenseret for, samt en begrundelse. Køretøjer skal i videst muligt omfang kunne identificeres – f.eks. ved stelnummer.
• Der kan ligeledes dispenseres for restlagre indkøbt eller bestilt inden DFK træder i kraft her 1. juli 2024, såfremt at der foreligger dokumentation.
• De almindelige regler for restseriedispensationer efter forordning 2013/167/EU er gældende for nye EU-typegodkendte køretøjer.

Bør maskinproducenter, importører og forhandlere frivilligt overgå til EU-reglerne

Selv om de danske myndigheder har valgt ikke at følge EU’s bremseregler 100%, kan erhvervet overveje, om det giver mening at dimensionere bremser til 30 km/t. Færdselsgruppen arbejder henimod at 40 km/t bliver standard.

I marts 2024 præsenterede Færdselsgruppen otte mærkesager for Transportminister Thomas Da-nielsen, herunder ønsket om 40 km/t. Ved 40 km/t er EU-kravet til bremseprocenten 50%. Selvom to-kreds bremser ikke bliver lovpligtige i denne omgang, oplyser styrelsen, at det bliver det sand-synligvis næste gang DFK revideres i 2025.

Desuden gøres der opmærksom på, at nye traktorer fra 1. januar 2025 ikke længere lovligt kan le-veres med det traditionelle en-kreds bremseudtag, fordi den nuværende fireårige EU-overgangs-ordning udløber. Nye traktorer bliver fra 2025 alene leveret med to-kreds bremseudtag. To-kreds hydraulisk bremseudtag, der muliggør tilkobling af en-kreds bremser, tillades ikke længere.

Derfor vil vi fra 2025 komme i den uhensigtsmæssige situation, at danske påhængskøretøjer må sælges med en-kreds bremser, men at påhængskøretøjerne ikke kan anvendes efterspændt en ny traktor. Det kan overvejes, om man frivilligt skal anvende to-kreds bremser med 50% bremsekraft, svarende til EU-reglerne (DA er den danske udgave).

Derved sikres kompatibilitet mellem nye traktorer og nye påhængskøretøjer efter 2024.

Se dette indlæg som Pdf her

« Tilbage