Betinget frakendelse af kørekort ved overlæs

Landbrugserhvervets Færdselsgruppe har modtaget skriftligt svar fra Transportministeriet på spørgsmålet:

”Ifølge Færdselslovens §129 kan stort kørekort frakendes ved overlæs større end 30 pct. Eftersom der ikke kræves stort kørekort for at føre traktorvogntog, kan føreren af et traktorvogntog så frakendes sit kørekort betinget ved overlæs på traktorvogntog større end 30 pct.?”

Transportministeriet meddeler, at føreren af et traktorvogntog med overlæs større end 30 pct., ikke kan frakendes kørekort til personbil eller motorcykel betinget, men hvis chaufføren samtidig har stort kørekort, trailer eller buskørekort, kan den del af kørekortet frakendes betinget.

Et traktorkørekort kan heller ikke frakendes betinget.

Færdselsgruppen opfordrer til at tage vægtreglerne alvorligt, da bremser mv. som udgangspunkt er dimensionerede til den konstruktive vægt. Ud over chaufførens ansvar indikerer en tidligere advokatvurdering, at ledelsesansvarlige i en virksomhed kan gøres erstatningsansvarlige, hvis virksomheden bevidst anvender et ulovligt køretøj. Specielt hvis en ulykke skyldes køretøjets stand.

Ved et uheld vil overlæs med stor sandsynlighed giver dig ansvar for ulykken, så der risikerer man at få frakendt kørekortet, hvis køretøjsvægten har været en faktor i ulykken. Ved en fatal ulykke vil det kunne resultere i en sigtelse for uagtsomt manddrab, da vægt og bremser er tæt relateret.

Vær dit ansvar bevidst, både for din egen og dine medtrafikanters skyld. Læs om reglerne for påhængsvogne og påhængsredskaber på Landtrafik.


« Tilbage

Status på ny dansk typegodkendelsesordning

Traktorer og påhængskøretøjer skal fremadrettet være typegodkendt. Enten via den EU-typegodkendelse fx traktor har anvendt siden 2016, eller ved en national typegodkendelse.

Flere leverandører af påhængsvogne og bugserede redskaber arbejder henimod EU-typegodkendelse, da det giver adgang til alle EU-medlemsstaterne. Men for de maskinproducenter der ikke fokuserer på eksport, vil EU-typegodkendelse være en dyr løsning.

Påhængskøretøjer, som en bugseret såmaskine typegodkendes, skal fremadrettet typegodkendes.
Foto: Henning Sjørslev Lyngvig.

Derfor lægger forordning EU167/2013 op til, at hver medlemsstat indfører en national typegodkendelsesordning. Udformningen bestemmes i store træk af den enkelte medlemsstat.

Landbrugserhvervet har deltaget i en følgegruppe, hvor en kommende typegodkendelsesordning drøftes med Færdselsstyrelsen. Det oplæg der har været skitseret, har til nu været en fornuftig løsning for de danske maskinproducenter.

Der lægges op til en anmeldeordning, hvor påhængskøretøjer typegodkendes på enkeltkøretøjsniveau. Ved anmeldelse selvcertificerer maskinproducenten, med mulighed for efterfølgende stikprøvekontrol. Af forskellige årsager er ordningen udskudt af flere omgange. Færdselsstyrelsen oplyser marts 2023, at ikrafttrædelse af en dansk typegodkendelsesordning tidligst bliver medio 2025.

På vegne af DAI – Dansk Agroindustri påpeger vi vedvarende overfor Færdselsstyrelsen, at danske producenter skal gives en overgangsperiode på minimum et år fra vedtagelse til ikrafttrædelse. Færdselsstyrelsen tilkendegiver, at det er hørt.

Landbrugserhvervet fastholder den gode dialog med Færdselsstyrelsen.

Se siden som PDF her

« Tilbage

Kræver påhængsredskaber registrering?

Traktor-påhængsredskaber er ikke registreringspligtige. Heller ikke når de ikke relaterer til land- eller skovbrug.

Land- og skovbrug

Påhængsvogne eller påhængsredskaber (bugserede), der anvendes på landbrug til transport af egne produkter, eller produkter der skal anvendes på eget landbrug, skal ikke registreres og have nummerplade.

Andet end Land- og skovbrug

Når påhængsredskaber (fx en gyllevogn eller kalkspreder) transporteres med traktor på vej til og fra arbejdssted kræves der ikke registrering af påhængsredskab eller traktor. Med påhængsredskaber må man medbringe forbrugsstoffer som fx gylle, kalk eller gødning.

Der skal skelnes mellem om der er tale om et påhængsredskab eller en påhængsvogn. Hvis det primære formål er godstransport, er der tale om en påhængsvogn, og der er krav om registrering af både vogn og traktor. Det der er afgørende for om der er registreringspligt er om det primære formål med kørslen er godstransport.

Påhængsredskaber (fx kalkspredere) efter traktor er ikke registreringspligtige.
Der må medbringes forbrugsstoffer på markopgaven. Foto: Henning Sjørslev Lyngvig.

Når aktiviteten ikke er landbrugsrelateret

Dette påhængsredskab er konstrueret til lastbil (O4), og kan godt transporteres lovligt med en 30 km/t traktor uden at der er registreringspligt.

I et konkret tilfælde er problemet for ejeren, at påhængsredskabet er 12 m lang, hvorfor meget få lastbiler kan spændes for, uden at vogntoget bliver for langt. Derfor overvejes en traktor som trækkraft.

Det er afklaret, at:

”Et påhængsredskab skal kun registreres, hvis det tilkobles et motorkøretøj (bil eller motorcykel) og påhængsredskabets konstruktion gør det muligt at trække det med en større hastighed end 30 km/t. Der betales ikke registreringsafgift af påhængsredskaber.” Hvis man kan køre hurtigere end 30 km/t. så er der altså registreringspligt og der betales vægtafgift for de registreringspligtige påhængsredskaber efter satserne for et påhængskøretøj:

Se satserne i vægtafgiftsloven

Påhængsredskaber (som billedet) efterspændt traktor ikke er registreringspligtige.

Færdselsgruppen:

Dansk Maskinhandlerforening

Dansk Sukkerroedyrkerforening

Danske Kartofler

Danske Maskinstationer & Entreprenører

Landbrug & Fødevarer

SEGES Innovation

« Tilbage

Registrering af påhængsvogne

Når en vogn skal bruges til godstransport, skal den registreres. Det kan fx være en entreprenørvogn eller en frakørselsvogn. DM&E modtager mange henvendelser om hvad vægtafgift koster, samt om der skal være gule eller hvide nummerplader på.

Nummerpladens farve

Fra 6. juni 2012 blev den hvide plade med rød kant afskaffet, til brug på påhængsvogne. De påhængsvogne der allerede har hvide plader med rød kant, kan beholde dem. I dag anvendes der kun gul plade med sort kant.

Nummerplade til registreret vogn (både til traktor og lastbil)

Vægtafgift og udligningsafgift

Vægtafgift og udligningsafgiften betales i forhold til det trækkende køretøjs og vognens vægt. Der skal ikke betales vejbenyttelsesafgift, da den kun skal betales for lastbiler og lastvognstog med en vægt større end 12 ton.

« Tilbage

Lys og reflekser foran

Se mere

Når bredden overstiger 1,6 m skal der være monteret positionslygter højest 40 cm fra den yderste kant og fra 35 cm til 1,5 m over vejbanen(hvis nødvendigt dog op til 2,10 m).

Der skal være to fremadrettede godkendte hvide reflekser monteret højest cm fra kanten og i en højde over vejbanen på 0,35 – 0,90 m.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her


« Tilbage

Akseltryk

Se mere

NB! Intet akseltryk må overskride det af fabrikanten tilladte tekniske akseltryk

For bogie med to aksler må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige:

20.000 kg, Med tre aksler 24.000 kg og med fire aksler 30.000 kg.

2 aksler

20.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er større end1,80 meter.
18.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er mellem1,30 og 1,80 meter.
16.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er mellem 1,00 meter og 1,30 meter

3 aksler

24.000 kg, dog
22.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er mellem 1,00 meter og 1,30 meter
21.000 kg, hvis  en af de indbyrdes akselafstande er under1,00 m.

 

 

 

 

 

 

4 aksler

a) 30.000 kg, dog
b) 24.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,30 meter

« Tilbage

Bremser

Se mere

Påhængskøretøj skal være forsynet med bremser således at mere end 50% af vogntogets faktiske totalvægt hviler på de bremsende hjul.  NB! Politiet har ændret praksis og kræver at de værdier der er angivet for ubremset masse på traktorens mærkeplade ikke overskrides. Problemstillingen er ikke endelig afklaret,

Der skal præsteres en bremsekraft på 30 % af traktorvogntogets totalvægt. Skævbremsning må ikke overstige 30 %.

Ved TEMPO 40 godkendelse er bremsekravet 50 % og der skal være bremser på alle aksler

Manglende sammenkobling af bremsepedaler skaber farlige situationer og en eventuelt efterspændt vogn/påhængsredskab bremser ikke!

 Der kan ligge begrænsninger på traktoren hvor meget den må trække ubremset, se “Traktordata 2017”

Politiet er begyndt at tolke gældende lovgivningen om bremser anderledes end gængs praksis gennem årtier. Derfor anbefales du som landmand eller maskinstation at overveje bremser på efterspændt materiel, når der investeres. Til nu har praksis været at:

”Mindst 50 % af vogntogets faktiske totalvægt skal hvile på de bremsende hjul.”

Men lovgivningen angiver også at:

”Tilladt akseltryk, tilladt belastning og tilladt totalvægt må ikke overstige det af køretøjsfabrikanten garanterede, teknisk tilladte.” og her gælder 3500 kg.

 

« Tilbage

Lygter og reflekser på bagenden

Se mere

Der skal være to bagudrettede røde baglygter, blinklys og stoplygter anbragt højest 0,4 m fra køretøjets yderste kant og mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen.( dog må højden  være maks. 2.10 m når konstruktionen gør at det er nødvendigt)

Hvis bredden overstiger 2,1 m skal der desuden være anbragt to bagudrettede røde markeringslygter også kaldet slingrelygter til at markere bredden og de skal være anbragt så langt ude som muligt, højest 40 cm fra kanten.

Der skal være anbragt to bagudvendte trekantede reflekser med spidsen opad, højest 40 cm fra kanten og i en højde over vejbanen på 0,35 – 0,90 m

Endelig skal der være anbragt en stor reflekterende trekant så langt bagud som muligt som afmærkning af langsomtkørende køretøj.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her

« Tilbage

Lygter og reflekser på siden

Se mere

Der skal være 3 gule sidemarkeringslygter på hver side, såfremt længden inklusiv trækstang overstiger 6 m. Der skal være 1 lygte på den midterste tredjedel og en foran, højst 3 meter fra forenden og en bagest højst 1 meter fra bagenden, placeret således at afstanden mellem de enkelte lygter højst bliver 3 meter.

Lygternes højde over vejen skal være mellem 35 og 90 cm, dog op til 1,5 meter hvis køretøjets konstruktion gør det nødvendigt.

Uanset længden skal der være godkendte gule sidereflekser på hver side monteret efter samme regler som sidemarkeringslygterne.

« Tilbage

Totalvægt og overlæs

Se mere

Traktor og vogn (traktorvogntog) må maksimalt have en totalvægt på 44 000 kg.  Belastningen på det efterspændte må aldrig overstige det som fabrikanten tillader (se Traktordata 2017)

Overlæs

Ved overlæs på over 6 % af den tilladte totalvægt – eller max 2000 kg giver det bøde på 300 kr pr % til ejeren og 150 kr pr % til maskinføreren. Overstiger overlæsset 30 %, risikerer du at miste kørekortet.

 

 

 

« Tilbage

Registreringsforhold og hastighed

Se mere

Kørsel med gods (gylle, græs, majs, gødning  mv) i påhængsredskaber for kunder på vej ud til eller fra marken kræver ikke registrering af hverken traktor eller vogn ved kørsel på offentlig vej. Der må anvendes en godkendt traktor såvel som en registreret og uregistret traktor. ttes til transport af egne produkter med uregistreret påhængsvogn. Se nærmere for vægtafgifter på Landtrafik.dk

Med traktor og påhængsredskab må der aldrig køres hurtigere end 30 km/h.  NB! Hvis traktor og vogn er TEMPO 40 godkendt må der køres 40 km/h

 

 

 

Overskrides farten med mere end 30 % giver det et klip i kørekort

Overskrides farten maks 30 km/h med mere end 60 % giver det betinget frakendelse af kørekort.

Overskrides farten maks 40 km/h med mere end 40 % giver det betinget frakendelse af kørekort.

 

 

 

« Tilbage

Rotorblink

Se mere

Traktor og påhængsredskab (traktorvogntog) bredere end 2,55 m skal være forsynet med rotorblink, som skal tændes i lygtetændingstiden. Hvis der er udragende dele 1 meter frem, 2 meter bagud eller 15 cm til siden skal rotorblink være tændt også uden for lygtetændingstiden.

Rotorblink eller afmærkningslygte skal kunne ses hele vejen rundt

 

« Tilbage

Totalvægt Dispensation overlæs

Se mere

Dispensation for 3- akslede gyllevogne til 30 000 kg på drejbar tre- aksel bogie. Dispensationen er givet på statsveje og de enkelte kommuner skal giver særskilt dispensation.

Forudsætning for dispensation er at dækkene er mindst 0,65 cm brede, dæktrykket højest 3 bar og dækribberne skal udgøre mindst 1/3 af dækkets overflade.

Den samlede totalvægt må ikke overstige 48 000 kg. Det betyder at traktoren skal have en tilladt totalvægt på 18 000 kg. Se nærmere i “traktordata 2017”

Overlæs

Ved overlæs på over 6 % af den tilladte totalvægt – eller max 2000 kg giver det bøde på 300 kr pr % til ejeren og 150 kr pr % til maskinføreren. Overstiger overlæsset 30 %, risikerer du at miste kørekortet.

« Tilbage

Totalvægt

Se mere
Traktor og påhængsredskab maks. have en totalvægt på 44 000 kg. Kun ved dispensation ved gyllekørsel kan totalvægten komme op på 48 000 kg

Overlæs

Ved overlæs på over 6 % af den tilladte totalvægt – eller max 2000 kg giver det bøde på 300 kr pr % til ejeren og 150 kr pr % til maskinføreren. Overstiger overlæsset 30 %, risikerer du at miste kørekortet.

« Tilbage

Dimensioner

Se mere

Ved kørsel med gyllevogn (påhængsredskab) må bredden overstige 3,30 meter når der køres mellem mark og gård, ejendomme med fælles maskiner og mellem maskinstationen og kunder. Udragende dele skal afmonteres eller være slået ind og låst i transportstilling ved vejkørsel.

Længde:

Traktor og gyllevogn må have en længde på op til 18,75 meter.

Højde:

Traktor og gyllevogn må aldrig overstige 4 meter i højden hverken tom eller med læs.

 

 

 

 

« Tilbage