”Har du været ude med tommestokken”…. Nye krav til reflekser på landbrugskøretøjer

Hvis bredden på et køretøj er bredere end 2.55 m, er der krav om nye reflekser. Dette gælder alle køretøjer, traktorer, motorredskaber, påhængsvogne og påhængsredskaber.

De nye krav gælder for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019. Hvis køretøjet er bredere end de 2.55 m, skal der være specielle reflekser – en eller to pr. side af køretøjet. De nye krav om reflekser til brede køretøjer er kommet for at gøre disse mere synlige i trafikken og få andre trafikanter til at være mere opmærksomme på den ekstra bredde.

Hvis påhængsredskaber og liftredskaber er under de 2.55 m, er det frivilligt, om man ønsker at markere bredden med reflekserne. Traktorer under 2.55 m må ikke markeres med disse reflekser. Er køretøjet ældre end 1. september 2019, er mærkningen også frivillig.

Vores råd fra DM&E: “Er du i tvivl så monter de ekstra reflekser, det er kun til gavn at være mere synlig.”

Sådan skal særlig afmærkning af brede køretøjer foretages

1. Særlig afmærkning af brede køretøjer skal være udført med skråtstillede fluorescerende eller reflekterende rød/hvide striber. Striberne skal anbringes 45° på skrå fra midten og udad/nedad.

2. Reflekserne skal sidde maks. 10 cm fra køretøjets bredeste punkt og kunne ses både forfra og bagfra. Hvis ikke skal der være monteret 2 separate reflekser.

3. Dimensionen på hver afmærkning skal opfylde dimensionen i nedenstående eksempler

« Tilbage

Godt nyt om bælter på traktorer

Brugen af bælter har længe været en udfordring for landbruget og maskinstationerne samt andre aktører med tilknytning til landbrugserhvervet. Erhvervenes organisationer har arbejdet med emnet ad flere veje – og gør det fortsat.

Blandt andet har der været gravet dybt i EU-lovgivning, hvor partnerne har fundet ud af, at EU har defineret, hvornår bælter er vejskadelige. Det er centralt, da en stor barriere i at få moderniseret reglerne for landbrugsmaskiner på bælter er manglende viden om eventuel beskadigelse af vejene. Dette er defineret i en EU-forordning. Det interessante er, at en forordning er umiddelbart retsgyldigt i medlemsstaterne. Det forholder sig modsat med et direktiv, der skal indarbejdes i national lovgivning, før det gælder i en medlemsstat.

Der er udarbejdet et notat med en juridisk vurdering, der påpeger, at Danmark ikke kan opretholde vor gældende regler, når en EU-forordning definerer kravene til bælter. Erhvervets organisationer har været i dialog med Færdselsstyrelsen om dette og notatet med denne konklusion er afleveret til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen har overvejet sagen, og er kommet frem til samme konklusion vedr. bæltetraktorer.

Derfor er det nu fastslået, at traktorer med bælter typegodkendt efter ”Mother Regulation 167/2013” har adgang til Danmark og det danske vejnet. 167/2013 trådte i kraft 1. januar 2018. Det skal understreges, at kun traktorer typegodkendt efter 167/2013 er omfattet. Købere af bæltetraktorer anbefales at være opmærksom på dette i købssituationen. Det er uvist hvor mange bæltetraktorer der pt. er typegodkendt efter 167/2013.

Motorredskaber på bælter er ikke omfattet

Ovenstående gælder IKKE motorredskaber på bælter, som mejetærskere, finsnittere, roe-/ kartoffeloptagere etc., fordi 167/2013 kun omfatter traktorer. Vi samarbejder med Færdselsstyrelsen om afklaring af Motorredskaber. Maskinstationer og landmænd kan nu købe en bæltetraktor og køre lovligt på offentlig vej. Det er da et fremskridt.

Vi ser desuden frem til resultatet fra undersøgelse om tunge køretøjers påvirkning af vejene, som i foråret blev gennemført i samarbejde med bl.a. Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. Det er vores ambition, at de nuværende bælteregler, der stammer fra 1955, bliver opdateret så de svarer til gældende EU regler.

Dansk Agroindustri

Dansk Maskinhandlerforening

Danske Kartofler

Danske Maskinstationer & Entreprenører

Danske Sukkerroedyrkere

Landbrug & Fødevarer

SEGES

« Tilbage

Traktordata 2018

Traktordata er blevet opdateret 5. juli 2018

Branchefællesskabet om færdsel har indhentet nedenstående oplysninger fra traktorimportørerne. Oplysningerne er identiske med de oplysninger som forefindes på traktorens typelader.

Oplysningerne er vigtige at kende, da politiet ved kontrol kontrollerer om traktoren belastes mere end fabrikanten tillader. Det er især begrænsningen på efterspændt ubremset masse på 3000-3500 kg som giver de største udfordringer, men også efterspændt bremset masse kan give udfordringer.

Ved køb af nye påhængskøretøjer (vogne og påhængsredskaber) bør der fremover monteres bremser når de 3000-3500 kg overskrides. I forbindelse med godkendelse til tempo 40 skal der være bremser på alle aksler.

Det er også vigtigt at kende den maksimale tilladelige efterspændte masse  monteret med bremser.

Traktordata 2018

Venlig hilsen

Henning Sjørslev Lyngvig, DM&E

Branchefællesskabet om færdsel er repræsenteret ved:

Claus Harrild JensenDansk Agroindustri, Henning Sjørslev Lyngvig og Jørgen Jørgensen – Danske Maskinstationer og Entreprenører, Kasper StougårdSEGES, Kathrine Blæsbjerg SørensenLandbrug & Fødevarer, Knud Erik ClausenDanske Sukkerroedyrkere, Per HedetoftDansk Maskinhandlerforening

« Tilbage

Særtransport med højhastighedstraktor

Det kan være en fordel at anvende en højhastighedstraktor (konstrueret til mere end 40 km/t) til særtransport, hvis man kan leve med de ekstra krav til bl.a. tachograf, køre- hviletid, vejbenyttelsesafgift og miljøzoner.

Almindelige traktorer som trækkraft

Almindelige traktorer anvendes i stor udstrækning som trækkraft til blokvogne. Minusset i forhold til at anvende en lastbil, er at §25 i ”Bekendtgørelse om særtransport” ikke kan anvendes. §25 tillader at en almindelig lastbilanhænger eller trailer transporterer bl.a. bredt, udeleligt gods med en bredde på op til 3,30 m, uden godkendelse som blokvogn. Dog afmærket efter reglerne om afmærkning i ”Bekendtgørelse om særtransport”.

Når en traktor anvendes som trækkraft, skal vognen altid godkendes som blokvogn, når dimensionerne i ”Dimensionsbekendtgørelsen” overskrides, fx maksimalbredden på 2,55 m. Og den godkendte blokvogn må ikke anvendes til transport af maskiner, der ikke overskrider samme dimensioner. Mange løser dette ved dobbeltregistrering som både blokvogn og som alm. vogn.

Højhastighedstraktor som trækkraft

Når der anvendes en højhastighedstraktor, er man juridisk ovre i lovgivningen om lastbiler. Derfor kan en højhastighedstraktor bruge §25 i ”Bekendtgørelse om særtransport”, og bl.a. transportere maskiner op til 3,3 m bredde, uden at vognen godkendes som blokvogn.

Der er dog et par forhold, som man skal være opmærksom på. En højhastighedstraktor må kun efterspændes ét køretøj. Så hvis der efterspændes en fladbundet påhængsvogn, eller en anhænger med en drejbar for-stilling, er det OK.

Men man kan ikke anvende en trailer med en dolly, fordi en dolly regnes som et selvstændigt køretøj. Hermed efterspændes der juridisk to køretøjer. Det paradoksale er dog, at man kan efterspænde akkurat samme køretøj, hvis det er godkendt som blokvogn, fordi det så er en blokvogns-dolly, og i dette tilfælde kun tæller som ét køretøj!

Kort om blokvogne

Transport af gods som overstiger ”Dimensionsbekendtgørelsen”, skal foretages med blokvogn. §25 i ”Bekendtgørelse om særtransport”, giver dog visse lempelser for lastbiler.

Med en traktor som trækkraft, kan §25 ikke anvendes. Der skal altid anvendes godkendt blokvogn:

 • Traktoren skal være registreret samt godkendt som trækkraft til blokvogn
 • Vognen skal være synet og godkendt som blokvogn. En blokvogn må ikke bruges til opgaver, hvor dimensionsbekendtgørelsens krav ikke overskrides. Men hvis den samtidigt registreres under normale vilkår, må vognen både bruges som blokvogn og som alm. vogn.

Når vogntoget er synet, skal der søges særtransporttilladelse ved Politiet:

 • Hvis normale vægtgrænser ikke overskrides, kan man i nogle tilfælde få en 5-årig tilladelse med valgfri rutevalg.
 • Hvis normale vægtgrænser overskrides, skal der søges forud for hver enkelt transport.
 • Normalt må en særtransport kun foretages af ikke delbart gods, men der kan søges tilladelse om af fx ekstra skovle til en gravemaskine medbringes.
« Tilbage

Særligt om bæltetraktorer

Som reglerne er lige nu skal der søges dispensation til alle bæltetraktorer, da totalvægten begrænses at en maksimal totalbelastning på 6400 kg/m målt fra forreste til bageste bærerulle.

« Tilbage

Kørsel med tvillingehjul

Se mere

Ved kørsel med tvillingehjul skal køretøjet være afmærket med:

En fremadrettet hvid og en bagudrettet rød refleks, og – i lygtetændingstiden – en fremadrettet hvid og bagudrettet rød markeringslygte i den eller de sider, hvor  tvillingehjul eller påmonterede redskaber m.v. rager mere end 0,15 m ud fra siden af køretøjet.

To fremadrettede hvide reflekser og en gul siderefleks på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end en 1 m frem.

To bagudrettede røde reflekser og en gul siderefleks på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end 2 m bagud.

 

 

« Tilbage

Registreringsforhold

Se mere

  En ikke registreret og ikke godkendt traktor må anvendes til markarbejde og vejarbejde, herunder snerydning. Desuden kørsel med tom vogn og vogn læsset med et redskab som traktoren skal trække

  En Registreret traktor må anvendes til alle traktoropgaver, herunder transportopgaver med registreret vogn. Der kræves ingen godskørselstilladelse.

  En godkendt traktor må kun anvendes af et landbrug  til transport af produkter, når produkterne hidrører fra eller skal benyttes af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsvirksomhed. Godkendt traktor må benyttes til transport af arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom. Godkendt traktor må desuden benyttes til vejarbejde, herunder snerydning.

« Tilbage

Tilladelse til anden montering af forreste nummerplade på traktorer

Som udgangspunkt skal den forreste nummerplade monteres lodret, vinkelret på kørselsretningen og foran på traktoren.
Foran på traktoren har mange troet var til fri fortolkning, men politiet har hele tiden holdt fast i, at dette ifølge registreringsloven betød ”foran forakslen”, hvilket jo betyder et ret begrænset antal muligheder.


Der har i flere tilfælde været behov for at denne montering foran på traktoren ikke nødvendigvis skulle være på ”snuden” af traktoren, både på grund af synligheden, både fordi den dækkes af redskaber eller andet, men også fordi man mindsker gennemstrømningen af luft til kølerne.


Det er nu muligt, og helt lovligt, at montere denne forreste nummerplade foran forruden på en traktor, enten forrest midt på taget af kabinen, eller på luftindtag/udstødningen på siden af kabinen, eller et andet sted foran forruden, lodret, vinkelret på kørselsretningen, så den er synlig set forfra.


Det er IKKE lovligt at stille/klæbe nummerpladen inde i kabinen på indersiden af forruden!! Desuden skal nummerpladen fastgøres på traktoren, så nummerpladen ikke kan stjæles/flyttes til andre køretøjer
uden brug af værktøj.

« Tilbage

Lys og reflekser bagud

Se mere

To baglygter og to blinklygter

Der skal være 2 baglygter, anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m (blinklys 1,90 m) over vejbanen og højest 40 cm fra kant. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan baglygten dog anbringes i en højde på indtil 2,10 m over vejbanen. Blinklys 2,30 m.

To stoplygter (kun registreret køretøj)

Stoplygter skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen og højest 40 cm fra kant. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 m over vejbanen. Der er kun krav om stoplygter på registrerede køretøjer

Reflekser

Der skal desuden være anbragt to bagudvendende refleksanordninger der må være anbragt indtil 0,60 m fra køretøjets yderste kant. Højden over vejbanen kan forøges til 1,50 m.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019– læs dem her

« Tilbage

Lys og reflekser foran

Se mere

Foran skal der være to positionslygter, to nærlyslygter og to blinklygter, på illustrationen kan du studere placeringsmålene nærmere. Køretøjet kan desuden være forsynet med to kørelyslygter, to eller fire fjernlyslygter og to tågeforlygter.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her

Tal i parentes () betyder en anden placering hvis opbygningen gør det nødvendigt.

« Tilbage

Dimensioner

Se mere

Bredde: 

Alt kørsel er tilladt når bredden ikke overstiger 2,55 m.

Kun ved kørsel med arbejdsredskab og påhængsredskab særligt indrettet til landbrugs-skovbrugs eller vejarbejde må bredden overstige 2,55 m. Kun når der køres mellem mark og gård, maskinstation og kunder og ejendomme med fælles maskiner må bredden overstige 3,0 m uden redskab og 3,30 m med redskab. Traktor med sneplov må kun have en bredde op til 3,5 m.

Længde:

Længden må højest være 12 m selv med ophængte redskaber. Traktor med bugseret redskab eller påhængsvogn må have en længde på op til 18,75 m til alt kørsel, se mere under påhængsvogne.

Højde:

En traktor må aldrig være højere end 4 m

 

« Tilbage

Lys,reflekser bagud

Se mere

To baglygter og to blinklygter

Der skal være 2 baglygter, anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m (blinklys 1,90 m) over vejbanen og højest 40 cm fra kant. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan baglygten dog anbringes i en højde på indtil 2,10 m over vejbanen. Blinklys 2,30 m.

To stoplygter (kun registreret køretøj)

Stoplygter skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen og højest 40 cm fra kant. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 m over vejbanen. Der er kun krav om stoplygter på registrerede køretøjer

Reflekser

Der skal desuden være anbragt to bagudvendende refleksanordninger der må være anbragt indtil 0,60 m fra køretøjets yderste kant. Højden over vejbanen kan forøges til 1,50 m.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her

« Tilbage

Lygter og reflekser til siden

Se mere

Sideblinklys

På traktor kan sideblinklygter være anbragt indtil 1,90 meter over vejbanen og hvis traktorens opbygning gør det nødvendigt op til 2,30 meter.

Sidemarkeringslygter:

Traktorer skal ikke være forsynet med sidemarkeringslygter hverken som registreret eller uregistreret.

Sidereflekser:

Traktorer skal ikke være forsynet med sidereflekser hverken som registreret eller uregistreret.

« Tilbage

Lygter og reflekser foran

Se mere

Foran skal der være to positionslygter, to nærlyslygter og to blinklygter, på illustrationen kan du studere placeringsmålene nærmere. Køretøjet kan desuden være forsynet med to kørelyslygter, to eller fire fjernlyslygter og to tågeforlygter.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her

Tal i parentes () betyder en anden placering hvis opbygningen gør det nødvendigt

« Tilbage

Dimensioner

Se mere

Bredde:

Alt kørsel når bredden ikke overstiger 2,55 meter.
Kun ved kørsel med arbejdsredskab og ved kørsel med påhængsredskab særligt indrettet til landbrugs-skovbrugs eller vejarbejde må bredden overstige 2,55 meter. Kørsel hvor bredden overstiger 3,0 m uden redskab og 3,30 meter med redskab må kun foregå ved kørsel mellem mark og gård, ejendomme med fælles maskiner og mellem maskinstationen og kunder. Traktor med sneplov må have en bredde op til 3,5 meter.

Længde:

Længden må højest være 12 m selv med ophængte redskaber. Traktor med bugseret redskab eller påhængsvogn må have en længde på op til 18,75 m til alt kørsel, se mere under påhængsvogne.

Højde:

Traktoren må ikke være højere end 4 meter

 

traktor1

 

« Tilbage