Godt nyt om bælter på traktorer

Brugen af bælter har længe været en udfordring for landbruget og maskinstationerne samt andre aktører med tilknytning til landbrugserhvervet. Erhvervenes organisationer har arbejdet med emnet ad flere veje – og gør det fortsat.

Blandt andet har der været gravet dybt i EU-lovgivning, hvor partnerne har fundet ud af, at EU har defineret, hvornår bælter er vejskadelige. Det er centralt, da en stor barriere i at få moderniseret reglerne for landbrugsmaskiner på bælter er manglende viden om eventuel beskadigelse af vejene. Dette er defineret i en EU-forordning. Det interessante er, at en forordning er umiddelbart retsgyldigt i medlemsstaterne. Det forholder sig modsat med et direktiv, der skal indarbejdes i national lovgivning, før det gælder i en medlemsstat.

Der er udarbejdet et notat med en juridisk vurdering, der påpeger, at Danmark ikke kan opretholde vor gældende regler, når en EU-forordning definerer kravene til bælter. Erhvervets organisationer har været i dialog med Færdselsstyrelsen om dette og notatet med denne konklusion er afleveret til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen har overvejet sagen, og er kommet frem til samme konklusion vedr. bæltetraktorer.

Derfor er det nu fastslået, at traktorer med bælter typegodkendt efter ”Mother Regulation 167/2013” har adgang til Danmark og det danske vejnet. 167/2013 trådte i kraft 1. januar 2018. Det skal understreges, at kun traktorer typegodkendt efter 167/2013 er omfattet. Købere af bæltetraktorer anbefales at være opmærksom på dette i købssituationen. Det er uvist hvor mange bæltetraktorer der pt. er typegodkendt efter 167/2013.

Motorredskaber på bælter er ikke omfattet

Ovenstående gælder IKKE motorredskaber på bælter, som mejetærskere, finsnittere, roe-/ kartoffeloptagere etc., fordi 167/2013 kun omfatter traktorer. Vi samarbejder med Færdselsstyrelsen om afklaring af Motorredskaber. Maskinstationer og landmænd kan nu købe en bæltetraktor og køre lovligt på offentlig vej. Det er da et fremskridt.

Vi ser desuden frem til resultatet fra undersøgelse om tunge køretøjers påvirkning af vejene, som i foråret blev gennemført i samarbejde med bl.a. Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. Det er vores ambition, at de nuværende bælteregler, der stammer fra 1955, bliver opdateret så de svarer til gældende EU regler.

Dansk Agroindustri

Dansk Maskinhandlerforening

Danske Kartofler

Danske Maskinstationer & Entreprenører

Danske Sukkerroedyrkere

Landbrug & Fødevarer

SEGES

« Tilbage

Særligt om bæltetraktorer

Som reglerne er lige nu skal der søges dispensation til alle bæltetraktorer, da totalvægten begrænses at en maksimal totalbelastning på 6400 kg/m målt fra forreste til bageste bærerulle.

« Tilbage

Lys og reflekser bagud

Se mere

To baglygter og to blinklygter

Der skal være 2 baglygter, anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m (blinklys 1,90 m) over vejbanen og højest 40 cm fra kant. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan baglygten dog anbringes i en højde på indtil 2,10 m over vejbanen. Blinklys 2,30 m.

To stoplygter (kun registreret køretøj)

Stoplygter skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen og højest 40 cm fra kant. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 m over vejbanen. Der er kun krav om stoplygter på registrerede køretøjer

Reflekser

Der skal desuden være anbragt to bagudvendende refleksanordninger der må være anbragt indtil 0,60 m fra køretøjets yderste kant. Højden over vejbanen kan forøges til 1,50 m.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019– læs dem her

« Tilbage

Lys og reflekser foran

Se mere

Foran skal der være to positionslygter, to nærlyslygter og to blinklygter, på illustrationen kan du studere placeringsmålene nærmere. Køretøjet kan desuden være forsynet med to kørelyslygter, to eller fire fjernlyslygter og to tågeforlygter.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her

Tal i parentes () betyder en anden placering hvis opbygningen gør det nødvendigt.

« Tilbage

Dimensioner

Se mere

Bredde: 

Alt kørsel er tilladt når bredden ikke overstiger 2,55 m.

Kun ved kørsel med arbejdsredskab og påhængsredskab særligt indrettet til landbrugs-skovbrugs eller vejarbejde må bredden overstige 2,55 m. Kun når der køres mellem mark og gård, maskinstation og kunder og ejendomme med fælles maskiner må bredden overstige 3,0 m uden redskab og 3,30 m med redskab. Traktor med sneplov må kun have en bredde op til 3,5 m.

Længde:

Længden må højest være 12 m selv med ophængte redskaber. Traktor med bugseret redskab eller påhængsvogn må have en længde på op til 18,75 m til alt kørsel, se mere under påhængsvogne.

Højde:

En traktor må aldrig være højere end 4 m

 

« Tilbage