Vægtregler om anhængere og påhængsvogne

Vægtregler om anhængere med dolly.

En dolly regnes som et selvstændigt køretøj. Hvis den anvendes sammen med en sættevogn, der er registreringspligtig, skal dollyen registreres separat.

En dolly regnes som et selvstændigt køretøj. Hvis den anvendes sammen med en sættevogn, der er registreringspligtig, skal dollyen registreres separat.
To-akslet dolly. Foto Wikipedia.

Det uanset om trækkraften er en lastbil eller en traktor. Med en traktor som trækkraft tæller en sættevogn med dolly som at køre med to vogne efter hinanden. Der må altså ikke spændes en tredje vogn bagefter.

Illustrationen viser en dolly (i røde cirkler) med sættevogn efter lastbil og traktor. Tilladt vognvægt opgøres separat for dollyen og sættevognen, og lægges sammen. Dollyens enkeltaksel tillades 10 ton, og hvis akslerne på den to-akslede sættevogn har en afstand på mindst 1,8 meter tillades 10 ton pr. aksel. I alt 30 ton for hele vognen. Husk at et traktorvogntog højst må veje 44 ton.

Vægtregler for anhængere (uden dolly)
Anhængere med en drejbar for-stilling er ét køretøj. Derfor beregnes tilladt vægt på basis af hele køretøjet. Det betyder, at tilladt vægt er mindre en med en dolly og sættevogn.

En anhænger må højst have to akselgrupper:

1) Den drejbare for-stilling er akselgruppe et, og må belastes med 10 ton.
2) De to bagerste aksler er akselgruppe to. Grunden til at en to-akslet trailer kan opnå 20 ton er, at hvis akselafstanden er mindst 1,8 m, tæller de to aksler som to akselgrupper. Det kan man ikke på illustrationen øverst, da vi så har tre akslegrupper – og to er grænsen.

Bagerste bogies tilladte bogievægt bestemmes af akselafstanden. I illustrationen er akselafstanden 1,2 m, hvilket giver en tilladt bogievægt på 16 ton. Sammen med for-stillingens vægt i alt 26 ton.

Vægt ved forskellige bogie-opsætninger i forhold til akselafstand
Illustrationerne herunder angiver tilladt bogie-vægt ved påhængskøretøjer. Samme værdier gælder for anhængeres bogie-opsætning.

Tilladt bogievægt for to-akslet påhængsvogn må ikke overstige 20 ton.

Tilladt bogievægt for tre-akslet påhængsvogn må ikke overstige 24 ton.

Tilladt bogievægt for fire-akslet påhængsvogn må ikke overstige 30 ton.

30 ton bogievægt på tre-akslede gyllevogne med vægtdispensation
Trafikstyrelsens har givet vægtdispensation for tre-akslede gyllevogne på statsveje, samt på de kommuneveje hvor den enkelte kommune årligt meddeler tilladelse. Dvs. at der tillades en vogntogsvægt på 48 ton, hvis traktoren må veje 18 ton.

Forudsætninger:
• Gyllevognen skal have mindst 65 cm brede dæk
• Dækribberne skal udgøre mindst 1/3 af dækoverfladen
• Dæktrykket må højst være 3 bar
• 1. og 3. aksel skal være tvangsstyrede

Åbn Landbrug & Fødevares hjemmeside for at se hvilke kommuner der giver dispensation.
Se Trafikstyrelsens vægtdispensation og betingelser.

Se siden som PDF her

« Tilbage

Dimensioner

Se mere

Alt kørsel med buffertank er tilladt når bredden ikke overstiger 2,55 meter. (kørsel til aftagere mv.)

Traktor og motorredskab må trække ubelæsset traktorpåhængsvogn opbygget som buffertank mellem mark og avlsgård med en bredde på indtil 3,30 m.

Længde:

Alt kørsel er tilladt når længden af traktor med buffertank ikke overskrider 18,75 m.

Kørsel med en længde på op til 22 m for traktor og vogn gælder kun når der køres mellem mark og gård, maskinstationen og kunder og ejendomme med fælles maskiner, men den samlede ladlængde må aldrig overstige 15,65 m

Højde:

Traktor og buffertank må aldrig være højere end 4 meter.

« Tilbage

Lys og reflekser foran

Se mere

Når bredden overstiger 1,6 m skal der være monteret positionslygter højest 40 cm fra den yderste kant og fra 35 cm til 1,5 m over vejbanen(hvis nødvendigt dog op til 2,10 m).

Der skal være to fremadrettede godkendte hvide reflekser monteret højest cm fra kanten og i en højde over vejbanen på 0,35 – 0,90 m.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her


« Tilbage

Lys og reflekser til siden

Se mere

Der skal være 3 gule sidemarkeringslygter på hver side, såfremt længden inklusiv trækstang overstiger 6 m. Der skal være 1 lygte på den midterste tredjedel og en foran, højst 3 meter fra forenden og en bagest højst 1 meter fra bagenden, placeret således at afstanden mellem de enkelte lygter højst bliver 3 meter.

Lygternes højde over vejen skal være mellem 35 og 90 cm, dog op til 1,5 meter hvis køretøjets konstruktion gør det nødvendigt.

Uanset længden skal der være godkendte gule sidereflekser på hver side monteret efter samme regler som sidemarkeringslygterne.

« Tilbage

Lys og afmærkningslygter ( rotorblink)

Se mere

Gul(e) afmærkningslygte(r) skal anvendes ved bredde/længde overstiger henholdsvis 2,85 m og 26,00 m,ved tilladt hastighed under 60 km/t. Der skal være én eller flere afmærkningslygter, så der er en afmærkningslygte synlig fra alle sider af særtransporten.

Bagudvendende afmærkning skal være suppleret med mindst en rød bagudvendende markeringslygte, anbragt i en afstand af højst 0,05 m fra afmærkningens yderste kant og højst 0,05 m over afmærkningens underste kant.

Der skal være to bagudrettede røde baglygter, blinklys og stoplygter anbragt højest 0,4 m fra køretøjets yderste kant og mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen.( dog må højden  være maks. 2.10 m når konstruktionen gør at det er nødvendigt)

Alternativt til de nævnte skilte og markeringslygter kan der anvendes  rotorblink til markering af godset fremad og/eller bagud.

Der skal være anbragt to bagudvendte trekantede reflekser med spidsen opad, højest 40 cm fra kanten og i en højde over vejbanen på 0,35 – 0,90 m

Husk afmærkning af langsomtkørende køretøj med trekant.

Ved længde/bredde over 26,00/2,85 m monteres et fremadvendende og et bagudvendende gult skilt med rød kant med teksten SÆRTRANSPORT

« Tilbage

Bremser

Se mere

Blokvognen skal præstere en bremsekraft på 30 %.  Skævbremsning må ikke overstige 30 %.

Ved TEMPO 40 godkendelse er bremsekravet 50 % og der skal være bremser på alle aksler

 

Manglende sammenkobling af bremsepedaler skaber farlige situationer og en eventuelt efterspændt vogn/påhængsredskab bremser ikke!

 

« Tilbage

Registreringsforhold

Se mere

Overstiger bredde og længde ikke 2,55m/18,75 mskal der anvendes en registret påhængsvogn. Med traktor efterspændt blokvogn skal der søges tilladelse når bredde og længde overstiger 2,55/18,75 og  alle regler vedrørende særtransport følges.Blokvogn betaler ikke vægtafgift, men skal synes hver 14 måned.

Kørsel med blokvogn kræver registrering af både traktor og blokvogn (blokvognsnummerplade) til alle transportopgaver på offentlig vej. Med registreret traktor og registreret vogn må der udføres alle transportopgaver. Der kræves ingen godskørselstilladelse. Der gælder ikke køre-hviletidsregler.

« Tilbage

Akseltryk

Se mere

NB! Intet akseltryk må overskride det af fabrikanten tilladte tekniske akseltryk

For bogie med to aksler må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige:

20.000 kg, Med tre aksler 24.000 kg og med fire aksler 30.000 kg.

2 aksler

20.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er større end1,80 meter.
18.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er mellem1,30 og 1,80 meter.
16.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er mellem 1,00 meter og 1,30 meter

3 aksler

24.000 kg, dog
22.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er mellem 1,00 meter og 1,30 meter
21.000 kg, hvis  en af de indbyrdes akselafstande er under1,00 m.

 

 

 

 

 

 

4 aksler

a) 30.000 kg, dog
b) 24.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,30 meter

« Tilbage

Bremser

Se mere

Påhængskøretøj skal være forsynet med bremser således at mere end 50% af vogntogets faktiske totalvægt hviler på de bremsende hjul.  NB! Politiet har ændret praksis og kræver at de værdier der er angivet for ubremset masse på traktorens mærkeplade ikke overskrides. Problemstillingen er ikke endelig afklaret,

Der skal præsteres en bremsekraft på 30 % af traktorvogntogets totalvægt. Skævbremsning må ikke overstige 30 %.

Ved TEMPO 40 godkendelse er bremsekravet 50 % og der skal være bremser på alle aksler

Manglende sammenkobling af bremsepedaler skaber farlige situationer og en eventuelt efterspændt vogn/påhængsredskab bremser ikke!

 Der kan ligge begrænsninger på traktoren hvor meget den må trække ubremset, se “Traktordata 2017”

Politiet er begyndt at tolke gældende lovgivningen om bremser anderledes end gængs praksis gennem årtier. Derfor anbefales du som landmand eller maskinstation at overveje bremser på efterspændt materiel, når der investeres. Til nu har praksis været at:

”Mindst 50 % af vogntogets faktiske totalvægt skal hvile på de bremsende hjul.”

Men lovgivningen angiver også at:

”Tilladt akseltryk, tilladt belastning og tilladt totalvægt må ikke overstige det af køretøjsfabrikanten garanterede, teknisk tilladte.” og her gælder 3500 kg.

 

« Tilbage

Lygter og reflekser på bagenden

Se mere

Der skal være to bagudrettede røde baglygter, blinklys og stoplygter anbragt højest 0,4 m fra køretøjets yderste kant og mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen.( dog må højden  være maks. 2.10 m når konstruktionen gør at det er nødvendigt)

Hvis bredden overstiger 2,1 m skal der desuden være anbragt to bagudrettede røde markeringslygter også kaldet slingrelygter til at markere bredden og de skal være anbragt så langt ude som muligt, højest 40 cm fra kanten.

Der skal være anbragt to bagudvendte trekantede reflekser med spidsen opad, højest 40 cm fra kanten og i en højde over vejbanen på 0,35 – 0,90 m

Endelig skal der være anbragt en stor reflekterende trekant så langt bagud som muligt som afmærkning af langsomtkørende køretøj.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her

« Tilbage

Lygter og reflekser foran

Se mere

Når bredden overstiger 2,85 m  eller godset rager mere end 0,15 m ud over det trækkende køretøjs side, skal godset/køretøjet være afmærket med fremad- og bagudvendende skilte med skråtstillede, røde og hvide eller røde og gule, reflekterende striber. Striberne skal anbringes på skrå fra midten og udad/nedad.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her

« Tilbage

Lygter og reflekser på siden

Se mere

Der skal være 3 gule sidemarkeringslygter på hver side, såfremt længden inklusiv trækstang overstiger 6 m. Der skal være 1 lygte på den midterste tredjedel og en foran, højst 3 meter fra forenden og en bagest højst 1 meter fra bagenden, placeret således at afstanden mellem de enkelte lygter højst bliver 3 meter.

Lygternes højde over vejen skal være mellem 35 og 90 cm, dog op til 1,5 meter hvis køretøjets konstruktion gør det nødvendigt.

Uanset længden skal der være godkendte gule sidereflekser på hver side monteret efter samme regler som sidemarkeringslygterne.

« Tilbage

Totalvægt og overlæs

Se mere

Traktor og vogn (traktorvogntog) må maksimalt have en totalvægt på 44 000 kg.  Belastningen på det efterspændte må aldrig overstige det som fabrikanten tillader (se Traktordata 2017)

Overlæs

Ved overlæs på over 6 % af den tilladte totalvægt – eller max 2000 kg giver det bøde på 300 kr pr % til ejeren og 150 kr pr % til maskinføreren. Overstiger overlæsset 30 %, risikerer du at miste kørekortet.

 

 

 

« Tilbage

Registreringsforhold og hastighed

Se mere

Kørsel med gods (sand, grus, græs, roer, majs halm mv) i påhængsvogn for kunder kræver registrering af både traktor og vogn til alle transportopgaver på offentlig vej. Med registreret traktor og registreret vogn må der udføres alle transportopgaver. Der kræves ingen godskørselstilladelse. Der gælder ikke køre-hviletidsregler. Godkendt traktor må kun anvendes af et landbrug og benyttes til transport af egne produkter med uregistreret påhængsvogn. Se nærmere for vægtafgifter på Landtrafik.dk

Med traktor og påhængsredskab må der aldrig køres hurtigere end 30 km/h.  NB! Hvis traktor og vogn er TEMPO 40 godkendt må der køres 40 km/h

 

 

 

 

Overskrides farten med mere end 30 % giver det et klip i kørekort

Overskrides farten maks 30 km/h med mere end 60 % giver det betinget frakendelse af kørekort.

Overskrides farten maks 40 km/h med mere end 40 % giver det betinget frakendelse af kørekort.

 

« Tilbage

Dimensioner

Se mere

Alt kørsel med påhængsvogne er tilladt når bredden ikke overstiger 2,55 meter. (kørsel til aftagere mv.)
Kun når der køres mellem mark og gård, maskinstation og kunder og ejendomme med fælles maskiner må bredden på traktor og vogn være op til 3m, når det alene er dæk og skærme som gør bredden større end 2,55 m.

Længde:

Alt kørsel er tilladt når længden af traktor med påhængsvogn(e) ikke overskrider 18,75 m.

Kørsel med en længde på op til 22 m for traktor og vogn gælder kun når der køres mellem mark og gård, maskinstationen og kunder og ejendomme med fælles maskiner, men den samlede ladlængde må aldrig overstige 15,65 m

Højde:

Traktor og påhængsvogn må aldrig være højere end 4 meter.

 

 

 

 

« Tilbage

Bagkofanger

Se mere

Påhængsvogne skal være forsynet med bagkofanger. Fra ladets bageste nederste kant til bagkofanger må afstanden ikke overstige 40 cm. Bagkofangeren må ikke monteres højere end 55 cm over jorden. Bredden på kofangeren skal være fra 2,35 m til max 2,55 m.

HVIS VOGNEN ER FRA FØR 1/10 1996 GÆLDER REGLEN IKKE

Ved hejselad hvor ladet trækkes op bagfra må afstanden fra bagkant til bagkofanger på traktorvogne være op til 70 cm

 

« Tilbage

Dimensioner

Se mere

Bredde:

Alt kørsel er tilladt, når bredden ikke overskrider 2,55 m. (kørsel med entreprenørvogn til aftagere mv.)

Kun når der køres mellem mark og gård, maskinstation og kunder og ejendomme med fælles maskiner må bredden på traktor og vogn være op til 3 m, når det alene er dæk og skærme som gør bredden større end 2,55 m.

Længde:

Alt kørsel er tilladt når længden af traktor med påhængsvogn(e) ikke overskrider 18,75 m.

Kørsel med en længde på op til 22 m for traktor og vogn gælder kun når der køres mellem mark og gård, maskinstationen og kunder og ejendomme med fælles maskiner, men den samlede ladlængde må aldrig overstige 15,65 m

Højde

Traktor og påhængsvogn må aldrig være højere end 4 m hverken tom eller med læs

 

« Tilbage

Rotorblink

Se mere

Traktor og påhængsredskab (traktorvogntog) bredere end 2,55 m skal være forsynet med rotorblink, som skal tændes i lygtetændingstiden. Hvis der er udragende dele 1 meter frem, 2 meter bagud eller 15 cm til siden skal rotorblink være tændt også uden for lygtetændingstiden.

Rotorblink eller afmærkningslygte skal kunne ses hele vejen rundt

 

« Tilbage

Vogne med drejeskammel

Se mere

1) For Treakslet vogn må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige 24000 kg

 

2) For treakslet vogn hvor den forreste aksel er en selvstændig ”dolly” kan det
samlede tilladte akseltryk ikke overstige 30 000 kg

3) For fireakslet vogn hvor den forreste aksel er selvstændig ”dolly” kan det
Samlede tilladte akseltryk ikke overstige 34 000 kg

« Tilbage

Lygter og reflekser på bagenden

Der skal være to bagudrettede røde baglygter, blinklys og stoplygter anbragt højest 0,4 m fra køretøjets yderste kant og mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen.(Ved særlig konstruktion, dog op til 2,10m)

Hvis bredden overstiger 2,1 m skal der desuden være anbragt to bagudrettede røde markeringslygter også kaldet slingrelygter til at markere bredden og de skal være anbragt så langt ude som muligt, højest 40 cm fra kanten.

Der skal være anbragt to bagudvendte trekantede reflekser med spidsen opad, højest 40 cm fra kanten og i en højde over vejbanen på 0,35 – 0,90 m

Endelig skal der være anbragt en stor reflekterende trekant så langt bagud som muligt som afmærkning af langsomtkørende køretøj

« Tilbage

Lygter og reflekser på siden

Der skal være 3 gule sidemarkeringslygter på hver side, såfremt længden inklusiv trækstang overstiger 6 m. Der skal være 1 lygte på den midterste tredjedel og en foran, højst 3 meter fra forenden og en bagest højst 1 meter fra bagenden, placeret således at afstanden mellem de enkelte lygter højst bliver 3 meter.

Lygternes højde over vejen skal være mellem 35 og 90 cm, dog op til 1,5 meter hvis køretøjets konstruktion gør det nødvendigt.

Uanset længden skal der være godkendte gule sidereflekser på hver side monteret efter samme regler som sidemarkeringslygterne.

« Tilbage

Lygter og reflekser foran på vognen

Hvis bredden overstiger 1,6 m skal der være monteret positionslygter monteret højest 40 cm fra yderste kant og fra 35 cm til 1,5 m over vejbanen. Køretøjer der er taget i brug inden den 1. oktober 1996 er undtaget krav om positionslygter.

Der skal også være to fremadrettede godkendte hvide reflekser monteret højest 15 cm fra kanten og i en højde over vejbanen på 0,35 – 0,90

« Tilbage

Bremser

Påhængskøretøj skal være forsynet bremser med mindre mere end 50% af vogntogets faktiske totalvægt allerede hviler på de bremsende hjul.

Der skal præsteres en bremsekraft på 30 % af traktorvogntogets totalvægt. Skævbremsning må ikke overstige 30 %.

Manglende sammenkobling af bremsepedaler skaber farlige situationer og en eventuelt efterspændt vogn/påhængsredskab bremser ikke!

Krav om bremser på vogn eller påhængsredskab

Ingen krav om bremser på vogn eller påhængsredskab

« Tilbage

Totalvægt

 

Traktor og vogn (traktorvogntog) må maksimalt have en totalvægt på 44 000 kg.

Overlæs

Ved overlæs på over 6 % af den tilladte totalvægt – eller max 2000 kg giver det bøde på 300 kr pr % til ejeren og 150 kr pr % til maskinføreren. Overstiger overlæsset 30 %, risikerer du at miste kørekortet.

« Tilbage

Registreringsforhold

Kørsel med entreprenørvogn kræver registrering af både traktor og vogn til alle transportopgaver på offentlig vej. Med registreret traktor og registreret vogn må der udføres alle transportopgaver. Der kræves ingen godskørselstilladelse. Der gælder ikke køre-hviletidsregler. Godkendt traktor må kun anvendes af et landbrug og benyttes til transport af egne produkter med uregistreret entreprenørvogn.

« Tilbage