Vægtregler om anhængere og påhængsvogne

Vægtregler om anhængere med dolly.

En dolly regnes som et selvstændigt køretøj. Hvis den anvendes sammen med en sættevogn, der er registreringspligtig, skal dollyen registreres separat.

En dolly regnes som et selvstændigt køretøj. Hvis den anvendes sammen med en sættevogn, der er registreringspligtig, skal dollyen registreres separat.
To-akslet dolly. Foto Wikipedia.

Det uanset om trækkraften er en lastbil eller en traktor. Med en traktor som trækkraft tæller en sættevogn med dolly som at køre med to vogne efter hinanden. Der må altså ikke spændes en tredje vogn bagefter.

Illustrationen viser en dolly (i røde cirkler) med sættevogn efter lastbil og traktor. Tilladt vognvægt opgøres separat for dollyen og sættevognen, og lægges sammen. Dollyens enkeltaksel tillades 10 ton, og hvis akslerne på den to-akslede sættevogn har en afstand på mindst 1,8 meter tillades 10 ton pr. aksel. I alt 30 ton for hele vognen. Husk at et traktorvogntog højst må veje 44 ton.

Vægtregler for anhængere (uden dolly)
Anhængere med en drejbar for-stilling er ét køretøj. Derfor beregnes tilladt vægt på basis af hele køretøjet. Det betyder, at tilladt vægt er mindre en med en dolly og sættevogn.

En anhænger må højst have to akselgrupper:

1) Den drejbare for-stilling er akselgruppe et, og må belastes med 10 ton.
2) De to bagerste aksler er akselgruppe to. Grunden til at en to-akslet trailer kan opnå 20 ton er, at hvis akselafstanden er mindst 1,8 m, tæller de to aksler som to akselgrupper. Det kan man ikke på illustrationen øverst, da vi så har tre akslegrupper – og to er grænsen.

Bagerste bogies tilladte bogievægt bestemmes af akselafstanden. I illustrationen er akselafstanden 1,2 m, hvilket giver en tilladt bogievægt på 16 ton. Sammen med for-stillingens vægt i alt 26 ton.

Vægt ved forskellige bogie-opsætninger i forhold til akselafstand
Illustrationerne herunder angiver tilladt bogie-vægt ved påhængskøretøjer. Samme værdier gælder for anhængeres bogie-opsætning.

Tilladt bogievægt for to-akslet påhængsvogn må ikke overstige 20 ton.

Tilladt bogievægt for tre-akslet påhængsvogn må ikke overstige 24 ton.

Tilladt bogievægt for fire-akslet påhængsvogn må ikke overstige 30 ton.

30 ton bogievægt på tre-akslede gyllevogne med vægtdispensation
Trafikstyrelsens har givet vægtdispensation for tre-akslede gyllevogne på statsveje, samt på de kommuneveje hvor den enkelte kommune årligt meddeler tilladelse. Dvs. at der tillades en vogntogsvægt på 48 ton, hvis traktoren må veje 18 ton.

Forudsætninger:
• Gyllevognen skal have mindst 65 cm brede dæk
• Dækribberne skal udgøre mindst 1/3 af dækoverfladen
• Dæktrykket må højst være 3 bar
• 1. og 3. aksel skal være tvangsstyrede

Åbn Landbrug & Fødevares hjemmeside for at se hvilke kommuner der giver dispensation.
Se Trafikstyrelsens vægtdispensation og betingelser.

Se siden som PDF her

« Tilbage