Primær Færdsels (tidl. Færdselsgruppen) høringssvar – 40 km

 Høringssvar til Lov om ændring af færdselsloven

(Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer og motorredskaber)

Vi hilser velkommen, at den tilladte hastighed sættes op fra 30 til 40 km/t for de traktorer og motorredskaber som fra fabrikken er konstrueret og godkendt til 40 km/t.

Denne ændring i bestemmelserne er en tilpasning til de faktiske forhold. Alle nye traktorer og motorredskaber har gennem flere år været konstrueret og godkendt til 40 km/t således, at det er fuldt forsvarligt at tillade kørsel med den hastighed de er konstrueret til.

Vi bemærker også, at det er Transport- og Bygningsministeriets opfattelse, at det er færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt at forhøje hastigheden for de godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt påhængskøretøjer hertil, som er er konstrueret til 40 km/t og dermed opfylder de tekniske krav som er gældende.

Forslag om syn og godkendelse af traktor, motorredskab og påhængskøretøjer

Transport- og Bygningsministeriet foreslår, at der indføres en ordning, som gør det muligt, at registrerede eller godkendte traktorer og motorredskaber samt vogntog bestående af en godkendt eller registreret traktor eller et motorredskab og påhængskøretøjer kan synes og godkendes til at køre 40 km/t, hvis køretøjerne opfylder de nærmere tekniske krav til indretning.

Forslaget vil umiddelbart medføre, at alle traktorer og motorredskaber som er konstrueret til 40 km skal synes, og registreres eller godkendes, hvis man ønsker at køre 40 km/t med dem. Skal der efterspændes påhængskøretøjer, påhængsvogne eller påhængsredskaber skal disse køretøjer også synes og registreres, så vidt vi læser forslaget. Desuden forslås det at køretøjerne også skal forsynes med et mærke (40 km)

Transport – og bygningsministeriet vurderer, at forslaget ikke har betydende økonomiske konsekvenser for erhvervet. Denne vurdering er vi ikke enige i.

Hvis forslaget gennemføres, vil det betyde, at et meget stort antal køretøjer skal køre til synshal for at blive synet og indregistreret. Hvis vi antager, at det drejer sig om 10 000 traktorer (registreret, godkendte og uregistrerede) og 2000 motorredskaber der skal synes vil det medføre en omkostning på 25 mio. kr. alene til syn og nummerplader, idet de uregistrerede traktorer, motorredskaber og påhængsredskaber, ud over et syn (500- 750 kr) skal forsynes med nummerplader (1200 kr/sæt).

Vi har svært ved at se de gode argumenter for, at et stort antal traktorer, motorredskaber, og påhængsredskaber skal synes og godkendes i en synshal. Det vil ikke kun give forøgede omkostninger. Det vil også betyde, et stort pres på synshallerne, som i øvrigt hovedsageligt er indrettet til syn af personbiler.

Med det besvær og de store omkostninger som følger, tror vi desværre, at mange landmænd, maskinstationer og øvrige ejere af traktorer og påhængskøretøjer vil vælge at køre videre under de nuværende regler.

 

 

 

Bemærkninger til tekniske krav til indretning, herunder krav til bremser og dæk

I punkt 4.2 andet afsnit står der For at sikre at køretøjer, som omfattes af ordningen, er forsvarligt indrettet til at køre 40 km/t, vil der ved bekendtgørelse blive fastsat en række nærmere krav til køretøjernes indretning og udstyr, herunder krav til bremser og dæk, idet en forøgelse af køretøjets faktiske hastighed vil medføre en forøgelse af bremselængden”

I forlængelse heraf vil vi gerne på forhånd give nogle bemærkninger. I forhold til forøgelse af bremselængde, så vil køretøjer som opfylder de nuværende bestemmelser til bremsekrav kunne leve op til den færdselssikkerhedsmæssig forsvarlighed som Transportministeriet beskriver i de indledende afsnit – også når hastigheden øges til 40 km/t.

Faktisk vil en traktor og et traktorpåhængskøretøjer have halv standselængde sammenlignet med biler og lastbiler selv efter hastigheden øges til 40 km/t.

Lige siden 1998 har det været tilladt, at anvende traktorer som er konstrueret til en hastighed på 40 km/timen og køre på de danske veje, dog under forudsætning af, at der kun køres 30 km/timen med dem.

I perioden 1997 -2001 blev der indført skærpede krav til bremser til traktorpåhængskøretøjer således at 50 % af totalvægten skal hvile på de bremsende hjul. Samtidig blev der stillet krav om en bremseevne på 30 % af køretøjets totalvægt ved krav om bremser (hvis under 50 % af totalvægten hviler på de bremsende hjul)

En bremseevne på 30 % ved 30 km/timen betyder en standselængde på 12 – 14 m

Når hastigheden øges til 40 km/h bliver standselængden forøget til 20 – 22 m

En lastbil som kører 80 km/h har en standselængde på over 50 m

En personbil som kører 80 km/h har en standselængde på over 50 m

Når der sammenlignes over til biler og lastbiler har traktorer og traktorpåhængskøretøjer med en bremsekraft på 30 % ved en hastighed på 40 km/t en standselængde på det halve.

Med hensyn til dæk, anvendes der ribbedæk eller ribbelignende dæk, til de fleste landbrugskøretøjer. Ved kørsel med 40 km/h er der allerede krav om at dækkene skal være mærket A 8 (hastighedsindeks for40 km/h) og alle dæk til landbrugskøretøjer er i dag mærket A8.

Køretøjer, som opfylder de nuværende bestemmelser til bremsekrav, vil kunne leve op til den færdselssikkerhedsmæssig forsvarlighed som Transportministeriet beskriver i de indledende afsnit.

 

Forslag til en enkel og omkostningsneutral løsning ved overgang fra 30 til 40 km/t.

Vi vil, med baggrund i ovenstående bemærkninger, foreslå en enkel løsning, som for både erhvervet og de involverede styrelser begrænser besvær, administration og omkostninger.

  • Vi foreslår, at de køretøjer som er godkendt og konstrueret fra fabrikken til en maksimalhastighed på 40 km/t også tillades, at må køre 40 km/t, mod den nuværende hastighedsgrænse på 30 km/t.
  • Vi har i vores høringssvar argumenteret for, at det er fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænsen fra 30 til 40 km/t og kan yderligere fremføre, at en traktor eller et motorredskab kun er i stand til at køre 40 km/t hvis det er godkendt og konstrueret til det fra fabrikken. Et køretøj som kan anvendes lovligt ved 30 km/t vil således, efter vores opfattelse, også kunne anvendes lovligt ved 40 km/t, såfremt køretøjet opfylder de gældende bestemmelser. Et efterspændt påhængskøretøj skal naturligvis ved 40 km/t opfylde de tekniske krav som er gældende ved 30 km/t med hensyn til bremseevne, lys mv.
  • Derfor mener vi heller ikke at der er behov for, at omfattende syn og registrering af køretøjer bør tages i anvendelse for at hæve hastighedsgrænsen.
  • Vi foreslår, at der fortsat anvendes afmærkningstrekant for langsomtkørende køretøjer, således at der ikke blive brug for en ekstra afmærkning som fortæller at køretøjet er begrænset til 40 km/timen.
  • Vi vil gerne opfordre til at bæltekøretøjer medtages i lovforslaget, således at de bæltekøretøjer som er konstrueret til en maksimal hastighed på 40 km/t også får lov til at køre 40 km/timen mod den nuværende hastighedsgrænse på 15 km/t.

VI stiller os til rådighed for nærmere drøftelser.

 

 

 

Med venlig hilsen Primær Færdsel

Sven-Aage Steenholdt og Kathrine Blæsbjerg Sørensen fra Landbrug & Fødevarer, Henning Sjørslev Lyngvig fra SEGES, Knud Erik Clausen fra Danske Sukkerroedyrkere, Per Hedetoft fra Dansk Maskinhandlerforening, Allan Pedersen og Jørn Freudendal fra Dansk Agroindustri, Jørgen Jørgensen og Henning Sjørslev Lyngvig fra Danske Maskinstationer og Entreprenører.