På Fyn er nettet faldet på plads

I et samarbejde mellem Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen), Danske Halmleverandører og Fynsværket er det efter en forsøgsperiode lykkedes ,at undgå  net på halmlæs under transport. Derved undgås farlige situationer ved pålægning og aftagning. Samtidig spares der tid og omkostninger.

Målet er nu at andre værker følger efter Fynsværket og fraviger kravet om net.

Fynsværket skriver således i deres nyhedsbrev

Prøveperiode på Halmtransporter uden net:

Fynsværket har nu i længere periode tilladt halmtransporter uden. Resultatet har været godt, og vi vil derfor permanent tillade halmtransporter uden net.

Vi vil dog stadig gøre opmærksom på at det er den enkelte halmleverandørs ansvar at overholde færdselsloven, herunder specifikt § 82, stk. 3:

” Gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj. ”

Det er ikke i bestemmelsen foreskrevet nærmere, hvorledes dette mere præcist skal sikres, og det må således bero på en konkret vurdering i forhold til det gods, som skal transporteres. Det er således ikke et krav, at der skal anvendes et net ved halmtransporter, men der skal foretages sådanne sikringstiltag, at kravene i bestemmelsen overholdes.

Det er alene transportørens ansvar, at færdselsloven overholdes – og eventuelle bøder i relation til det-te er Fjernvarme Fyn uvedkommende.

Der opretholdes fortsat krav om stropper under halmtransporten.

Endvidere skal det hermed også pointeres, at der fortsat vil være visuel halmkontrol inden aflæsserhallen. Ved halmkontrol bør der ikke køres ind i aflæsserhallen inden accept fra kontrollanten. Generelt skal der udvises agtpågivenhed i forbindelse med halmkontrol, så eventuelt farlige situationer undgås.

 

 

 

« Tilbage