Høring om TEMPO 40 traktorer

Udkast

 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber

 I medfør af § 43, stk. 12, og § 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april  2014 og lov nr. 385 af 27. april 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1

Anvendelsesområde

 

1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt vogntog bestående af en godkendt eller registreret traktor eller et motorredskab tilkoblet godkendte eller registrerede påhængskøretøjer må køre med op til 40 km i timen.

Definitioner

2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • Traktor: Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen.
 • Motorredskab: Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen.
 • Påhængskøretøj: Køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af andet køretøj.
 • Forhandler: En i Køretøjsregisteret oprettet forhandler, der kan registrere nye, anmeldte EU-typegodkendte køretøjer uden forudgående syn og godkendelse, når køretøjet forinden er oprettet i Køretøjsregisteret af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant på baggrund af EU-overensstemmelsesattesten (CoC-dokumentet).
 • Tempo 40-kørsel: Kørsel med øget hastighed i henhold til færdselslovens § 43, stk. 5, 2. pkt.
 • Tempo 40-mærke: Et dansk mærke, der viser, at køretøjet er godkendt til Tempo 40-kørsel, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, afsnit 2.03.

 

Betingelser for Tempo 40-kørsel

                       
3. Under Tempo 40-kørsel skal køretøjet, herunder alle køretøjer i et vogntog,

være godkendt og registreret i Køretøjsregisteret til Tempo 40-kørsel, jf. dog § 10,
være forsynet med nummerplade(r) bagpå være forsynet med et:
a) Tempo 40-mærke, der er synligt lige bagfra, eller

b) tilsvarende mærke fra den stat, hvor køretøjet er godkendt eller registreret, hvis statens myndighed overfor Færdselsstyrelsen har dokumenteret, at mærket viser, at køretøjet i staten er godkendt efter betingelser, der svarer til de tekniske krav, der er anført i § 5.

Stk. 2. Ved kørsel med et udenlandsk køretøj, skal føreren medbringe den i § 10 nævnte dokumentation udfærdiget på dansk, engelsk, norsk, svensk eller tysk.

Stk. 3. Færdselsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside de mærker, der er omfattet af stk. 1, nr. 3.

Stk. 4. Et Tempo 40-mærke, der er væsentligt beskadiget, skal erstattes med et ubeskadiget mærke.
4. Hvis betingelserne for Tempo 40-kørsel i § 3 ikke er opfyldt, anses kørslen som omfattet af reglerne om kørsel med 30 km i timen, jf. færdselslovens § 43, stk. 5, 1. pkt.

Betingelser for godkendelse af et køretøj til Tempo 40-kørsel

5. De i § 1 nævnte køretøjer kan:

1) godkendes til Tempo 40-kørsel ved syn efter bestemmelserne i bekendtgørelsen om godkendelse og syn af køretøjer, eller

2) godkendes til Tempo 40-kørsel af forhandleren uden forudgående syn, hvis køretøjet er et fabriksnyt anmeldt EU-typegodkendt køretøj.

Stk. 2. For at blive godkendt og registreret til en tilladt maksimal hastighed på 40 km i timen skal de af denne bekendtgørelse omfattede køretøjer opfylde ét af følgende krav:

 • Landbrugs- og Skovbrugstraktorer:
  være godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer, være godkendt til en hastighed på 40 km i timen og være forsynet med bremser og hjul
 •  Øvrige EU-typegodkendte traktorer:
  være godkendt til en hastighed på 40 km i timen og have bremser på alle hjul eller have en driftsbremse, der opfylder et decelerationskrav på mindst 5 m/s2
 • Øvrige traktorer og motorredskaber:
  a) være forsynet med angivelse af fabrikat, type og stelnummer efter reglerne for
  registreringspligtige køretøjer.
  b) have bremser på alle hjul eller have en driftsbremse, der opfylder et decelerationskrav på mindst 5 m/s2
  c) være egnet til kørsel med 40 km i timen. Egnetheden bestemmes af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.
  d) have dæk, der er beregnet til en hastighed på mindst 40 km i timen. 
 • Påhængskøretøjer:
  a) være forsynet med angivelse af fabrikat, type og stelnummer efter reglerne for
  registreringspligtige køretøjer.
  b) have bremser på alle hjul eller have en driftsbremse, der giver en bremsekraft på mindst 50 % af køretøjets samlede
  akseltryk
  c) være egnet til kørsel med 40 km i timen. Egnetheden bestemmes af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.
  d) have dæk, der er beregnet til en hastighed på mindst 40 km i timen.

 

Godkendelse og registrering til Tempo 40-kørsel i Køretøjsregisteret

6. Når en godkendt synsvirksomhed ved syn har konstateret, at et køretøj, som er omfattet af § 1, opfylder de tekniske krav i § 5, kan synsvirksomheden godkende køretøjet til Tempo 40-kørsel og registrere køretøjet til Tempo 40-kørsel i Køretøjsregisteret. Tilhører køretøjet forsvaret, bestemmer forsvaret om godkendelsen registreres i Køretøjsregisteret.
Stk. 2. Konstaterer en forhandler i forbindelse med første registrering af et fabriksnyt anmeldt EU-typegodkendt køretøj, som er omfattet af § 1, at de tekniske krav i § 5 er opfyldt, kan forhandleren uden forudgående syn registrere køretøjet til Tempo 40-kørsel i Køretøjsregisteret.

7. Registreringspligtige køretøjer og godkendte traktorer, der er godkendt til en hastighed på 40 km i timen registreres i Køretøjsregisteret med angivelsen ”godkendt til 40 km/t”.
Stk. 2. §§ 6 og 8 i lov om registrering af køretøjer, finder tilsvarende anvendelse på ikke-registreringspligtige køretøjer, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Disse køretøjer registreres i øvrigt i Køretøjsregisteret efter bestemmelserne i bekendtgørelsen om registrering af køretøjer.

8.Det er til enhver tid en beting­else for opretholdelse af registreringen til Tempo 40-kørsel i Køretøjsregisteret, at køretøjet opfylder de tekniske krav i § 5 og er forsynet med et dansk Tempo 40-mærke.

Stk. 2. Konstateres det i forbindelse med syn, at de tekniske krav til køretøjet ikke længere er opfyldt, skal synsvirksomheden afmelde registrering til Tempo 40-kørsel i Køretøjs­re­gis­teret og kontrollere, at Tempo 40-mærket fjernes fra køretøjet.

Stk. 3. Køretøjets registrerede ejer kan til enhver tid afmelde registreringen til Tempo 40-kørsel i Køretøjsregistret på betingelse af, at det danske Tempo 40-mærke samtidig fjernes fra køretøjet.
Nummerplade

9. Ikke-registreringspligtige køretøjer, som er godkendt til Tempo 40-kørsel, skal forsynes med én nummerplade, som monteres foran på køretøjet. Bestemmelserne om nummerplader i bekendtgørelsen om registrering af køretøjer finder tilsvarende anvendelse på ikke-registreringspligtige køretøjer, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Udenlandske køretøjer

10. Udenlandsk godkendt eller registreret køretøj kan foretage Tempo 40-kørsel uden at være godkendt og registreret i Køretøjsregisteret, hvis der under kørselen medbringes dokumentation for, at køretøjet opfylder betingelserne i § 5. Som dokumentation anses:

1)  Erklæring fra en kompetent myndighed i den stat, hvor køretøjet er registreret eller godkendt om, at køretøjet opfylder betingelserne i § 5. Erklæringen kan være en kopi, der er bekræftet af myndigheden.

2)  Original erklæring fra køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant om, at køretøjet opfylder betingelserne i § 5. Erklæringen kan være en kopi, der er bekræftet af fabrikanten eller dennes repræsentant.

3)  Original EU-overensstemmelsesattest (CoC-dokument) for det færdige køretøj i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013. EU-overensstemmelsesattesten kan være en kopi, der er bekræftet af fabrikanten eller dennes repræsentant. Af EU-overensstemmelses-attesten skal det fremgå, at:

 1. a) Køretøjet er godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013.
 2. b) Køretøjet er i køretøjskategori T, R eller S.
 3. c) Køretøjet er godkendt til en hastighed på 40 km i timen.
 4. d) Køretøjet er forsynet med bremser og hjul.

4)  Original erklæring fra en godkendt prøvningsinstans om, at køretøjet opfylder betingelserne i § 5. Erklæringen kan være en kopi, der er bekræftet af prøvningsinstansen.

Stk. 2. Dokumentation efter stk. 1 kan forevises elektronisk i form af foto eller scannet materiale.

Forsvarets køretøjer

11. Forsvaret kan for forsvarets køretøjer varetage de opgaver, der efter §§ 6 og 8 varetages af synsvirksomheder, i overensstemmelse med de bestemmelser om syn af forsvarets køretøjer, som er fastsat af forsvarsministeren i medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Straf

12. Med bøde straffes den registrerede ejer eller, hvis køretøjet er registreret med en bruger, den registrerede bruger af registreringspligtige køretøjer og godkendte traktorer, som er omfattet af § 1 og som er forsynet med Tempo 40-mærke, uden at køretøjet er godkendt og registreret til Tempo 40-kørsel, jf. § 5.
Stk. 2. På samme måde straffes ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, af ikke-registreringspligtige køretøjer, som er omfattet af § 1 og som er forsynet med Tempo 40-mærke, uden at køretøjet er godkendt og registreret til Tempo 40-kørsel.

 

13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

 

Trafik- og Byggestyrelsen, den xxxx

 

Carsten Falk Hansen

[1] Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535 (informationsproceduredirektivet).

 

 

 

« Tilbage